Podmínky užívání

Rozbalit/sbalit


        

Navigace: HomePodmínky užívání

Podmínky užívání

Vlastníkem a provozovatelem portálu http://www.ifondy.cz//  je společnost Broker Consulting, a.s, (dále jen “provozovatel”).
Služby poskytované portálem http://www.ifondy.cz (dále jen „portál “) jsou veřejně přístupné. Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly.
Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjádří uživatel tím, že používá tento portál. V případě porušení těchto Pravidel může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

© 1998 - 2008: Broker Consulting, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

Broker Consulting, a.s.. je registrovaným investičním zprostředkovatelem a její činnost v této oblasti podléhá dozoru ČNB. Investice do fondů, které Vám můžeme nabídnout na těchto stránkách, máme smluvně dohodnuté přímo s jejich správci nebo obchodníky s cennými papíry. Naše firma není oprávněna od klientů přijímat za žádných okolností finanční prostředky na nákup investičních istrumentů, může pouze přijímat a předávat pokyny na jejich nákup či prodej.

Broker Consulting, a.s. disponuje příslušnou registrací pod ČNB k provádění poradenské činnosti, můžeme tedy svým klientům nabídnout dlouhodobou a odbornou spolupráci.

Chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto portálu se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu nebo jej jinak zneužívat;
  • zasahovat do používání tohoto portálu ze strany jiných uživatelů;
  • využívat portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv;
  • zasílat na tento portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;
  • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • šířit na stránkách tohoto portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

Obsah serveru

Nakládání s obsahem serveru iFondy.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Při maximální snaze nabídnout aktuální informace provozovatel negarantuje správnost zveřejňovaných informací, zejména s ohledem na aktuálnost kurzů podílových fondů, akcií a dalších finančních produktů. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou užíváním Portálu, resp. jeho obsahem.

Omezení poskytovaných služeb

Provozovatel má právo na odstavení serveru v rámci pravidelné údržby. Také má právo kdykoliv rozsah nebo obsah portálu nebo nabídky portálu změnit, či svěřit provozování portálu třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat portál provozovat.

Ochrana osobních údajů

Broker Consulting, a.s zaručuje všem uživatelům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnost Broker Consulting, s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

Uživatel uvedením svého emailu souhlasí s přijímáním obchodních a technických sdělení podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., „O některých službách informační společnosti“, který upravuje pravidla elektronické komunikace. Pokud zákazník svůj souhlas poskytne, předpokládá se, že jej poskytl na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Informace a obchodní sdělení budou zasílána na e-mailovou adresu zákazníka. Jejich předmětem budou aktuální novinky na portálu, informace o partnerech portálu, či prodejních akcích provozovatele, apod.

PenízeNAVÍC.cz - Vybrali jsme pro vás

Vybrali jsme pro vás


Novinky na PenízeNAVÍC.cz


Měnové kurzy

You need to upgrade your Flash Player